Korzystanie z Serwisu
Regulamin ważny od dnia 18.02.2022r.
Pobierz Regulamin w PDF
Pobierz

Pobierz Formularz odstąpienia od umowy w PDF
Pobierz


Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumienia się na odległość
oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE kite24.pl Obowiązujący od dnia 18.02.2022 r. 

1. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI
1. Kite24.pl to sklep internetowy, dostępny na domenie kite24.pl prowadzony 

przez Video-Lux W.Chodubski Sp.J. 10-416 Olsztyn ul. Towarowa 9E, NIP:739-040-59-31, REGON: 510515011, NR KRS 87565 Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, zwany dalej kite24.pl, mieszczący się pod adresem hdp://www.kite24.pl/. 

2. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym: korespondencyjnie pod adresem: 10-416 Olsztyn ul. Towarowa 9E pod numerem tel. (89) 534-63-64 

pod adresem poczty elektronicznej: [email protected] 

3. Do korzystania ze sklepu internetowego kite24.pl niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne z procesorem o taktowaniu min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer wersja >= 6.0, Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. 

4. Klienci mają możliwość korzystania z kite24.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w kite24.pl. Świadczenie usług w ramach Konta na kite24.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z kite24.pl dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której kite24pl jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia. 

4.1. Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień drogą telefoniczną niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji Konta. Korzystanie przez Klienta z możliwości dokonania Zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez kite24.pl, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy Prawo Telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora, z którego korzysta Klient. 

5. Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego kite24.pl towarów są cenami brudo (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich. 

6. Informacje widniejące na stronie internetowej sklepu kite24.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu Art.71 Kodeksu Cywilnego. 

Kupujący składając zamówienie w sklepie internetowym kite24.pl składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych w jego opisie na stronie sklepu internetowego kite24.pl. Przedmiotowa cena i opis towaru ma charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów. W przypadku podania na stronie kite24.pl błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem wiadomości e-mail będącej warunkowym potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia (Transakcja i prawo odstąpienia od umowy 2. 3.2. Regulaminu) 

 

7. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych. 

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego kite24.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

9. Wszystkie towary dostępne w kite24.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Towary te mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego towaru widnieje w jego opisie na stronie kite24.pl. 

10. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego kite24.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. 

11. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. 

2. TRANSAKCJA I PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Zamówienia w sklepie internetowym kite24.pl można dokonywać poprzez: stronę internetową sklepu kite24.pl wypełniając formularz zamówienia na stronie sklepu: telefonicznie - dzwoniąc pod numer (89) 534-63-64 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 . Godziny telefonicznego przyjmowania zamówień mogą być okresowo zmieniane. 

2. Dokonując zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich prawidłowych danych umożliwiających jego realizację tj. imienia i nazwiska, dokładnego adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego. 

3. 1. Po złożeniu zamówienia, Kupujący - w przypadku podania adresu e-mail otrzymuje - wiadomości e-mail a w szczególności1. e-mail będący potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do sklepu. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego.2. e-mail o tytule ?” Re:Przyjęto Zamówienie” - potwierdzenie realizacji Zamówienia zawierające wszystkie istotne elementy zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą. 

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, parvami lub w częściach od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, parvi lub części. W celu skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie poprzez: wysłanie pocztą na adres: 

Video-Lux W.Chodubski Sp.J. 10-416 Olsztyn ul. Towarowa 9E

lub drogą mailową pod adresem poczty elektronicznej: [email protected] Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną). 

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

7. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar należy odesłać lub przekazać na adres: Video-Lux W.Chodubski Sp.J. ul. Towarowa 9E; 10-416 Olsztyn niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

8. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru w związku z odstąpieniem od umowy. Sprzedający informuje, że w przypadku rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą, koszty zwrotu towarów szacowane są na kwoty wyszczególnione w zakładce Koszty zwrotu rzeczy. 

9. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym kite24.pl przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. 

10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy Indywidualnemu w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 . 13 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy: 

świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, w której przedmiotem świadczenia są 

nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

3. PŁATNOŚĆ 

1. Po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w kite24.pl towar, w tym za koszty dostawy oraz ewentualne koszty innych świadczeń, które Kupujący nabędzie wraz z towarem nie później niż 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. 

2. W sklepie kite24.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób: 

Przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na konto Video-Lux W.Chodubski Sp.J. 

mBANK nr 40114011110000255760001002 PKO BP nr 55102035410000540200114231 

Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego, 

Płatność za pobraniem - wybierając tę metodę Kupujący dokonuje zapłaty kurierowi przy odbiorze towaru. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji, 

Płatność on-line za pośrednictwem serwisów PayU . Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji i uznaniu konta Video-Lux W.Chodubski Sp.J., 

Raty w systemie Allegro usługa za pośrednictwem firmy Allegro. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez firmę Allegro zawarcia umowy ratalnej, 

Płatność gotówką w kasie - dotyczy zamówień odbieranych w siedzibie firmy Video-Lux, w której Kupujący może dokonać zapłaty za zamówione towary w kasie, w momencie ich odbioru; Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji. 

Płatność kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

3. Dostępne formy płatności widoczne są dla Kupującego na stronie sklepu w zakładce Informacje, Dostawa i płatności oraz podczas składania zamówienia. 

4.Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. 

5. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w kite24.pl, Video-Lux W.Chodubski Sp.J. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nie udostępnianie określonych opcji płatności i dostawy. 

6. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem), pozytywny wynik autoryzacji (w przypadku płatności kartą kredytową i przelewem online za pośrednictwem systemu Allegro PayU) lub poinformowanie Sprzedającego przez instytucję kredytującą zakup towaru o finalnej akceptacji wniosku kredytowego, złożonego przez Kupującego. 

4. DOSTAWA 

1. Czas dostawy towarów wynosi nie więcej niż 14 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas jego dostawy. 

2. Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Dla firm kurierskich czas dostawy wynosi zwykle 1-2 dni roboczych. 

3. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską lub operatorem pocztowym. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego. 

4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto e-mail podany w zamówieniu. 

5. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy Video-Lux W.Chodubski Sp.J., po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru. 

6. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący. 

7. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości i wagi towarów i widoczny jest w karcie produktu każdego z towarów prezentowanych na stronie internetowej sklepu kite24.pl oraz podczas składania zamówienia i w jego podsumowaniu. 

8. W momencie dostawy towaru przez kuriera zaleca się, aby Kupujący ocenił stanu towaru i jego zgodność z zamówieniem w obecności kuriera. W sytuacji stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru zaleca się sporządzenie protokołu reklamacyjnego. Druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier. Protokół ten powinien zawierać opis ubytku lub uszkodzenia. Reklamowany towar należy wraz z dokumentem sprzedaży zwrócić kurierowi. Koszt zwrotu reklamowanego towaru ponosi w tym przypadku Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie kite24.pl zostanie wymieniony na nowy, a kolejna przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. 

9. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego. 

5. GWARANCJA I SERWIS 

1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym kite24.pl są nowe i objęte gwarancją producenta, importera lub Sprzedającego (dalej zwanego Gwarantem). 

2. Czas udzielenia gwarancji dla każdego towaru widnieje w jego opisie na stronie sklepu internetowego kite24.pl. 

3. Sprzedający wydaje Kupującemu wraz z towarem sprzedanym oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (karta gwarancyjna), które otrzymał od Gwaranta. 

4. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. 

5. Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres Gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

6. Większość towarów posiada gwarancję realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączonych do produktów oraz na stronie internetowej Gwaranta. 

6. REKLAMACJE I ZWROTY 

1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad. Kite24.pl odpowiada za wady produktów na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego. 

2. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może: skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta - lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją), złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna Kodeks cywilny). 

3. Reklamacje związane z usługą on-line w procesie składania zamówienia poprzez sklep kite24.pl (np. dotyczące nieprawidłowych naliczonych kosztów dostawy, błędnego wyboru towaru itp.) można składać telefonicznie dzwoniąc pod numer (89) 534-63-64, drogą mailową na adres [email protected]

4. Sprzedający poinformuje Kupującego o rozpatrzeniu jego reklamacji w terminie 14 dni. W przypadku odmowy uznania reklamacji Sprzedający uzasadni swoją decyzję. 

5. W momencie odbioru przesyłki od kuriera zaleca się, aby Kupujący w obecności kuriera pokwitował jej odbiór i umieścił jej adnotację, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym lub w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zaznaczył, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia i opisał charakter tych uszkodzeń. 

6. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu (art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego). 

7. W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedającego o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Kupujący będący konsumentem, który chce rozwiązać spór ze Sprzedającym bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, może skorzystać spoza sądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń tj. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, który znajduje się przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek. Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów. 

Informacje dostępu do wyżej wymienionego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu. 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamieszczone na stronach sklepu internetowego kite24.pl zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.). 

2. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego kite24.pl towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 

3. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495). Zwrot zużytego sprzętu tylko i wyłącznie w przypadku gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w kite24.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres [email protected]

okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzania, ale nie krótszym niż 14 dni od daty zakupu. Zwrot dokonywany jest przez Klienta na własny koszt na adres ul. Towarowa 9E 10-416 Olsztyn. 

4. Podane przez klienta dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Video-Lux W. Chodubski Sp.J z siedzibą w Olsztynie ul. Towarowa 9E, która jest administratorem sklepu internetowego kite24.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Sprzedający informuje, że dane osobowe Kupujących będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku, z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Kupującego. 

W przypadku skorzystanie przez Kupującego ze sprzedaży ratalnej instytucją kredytującym zakup towaru oraz operatorom systemów płatności jak również do celów księgowym, do kontaktowania się z klientem, do obsługi konta kite24.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. 

Dane klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 

Administrator danych zapewnia realizację uprawnień klienta wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzanych własnych danych osobowych Klient ma w szczególności prawo do wniesienia wobec przetwarzania danych w przypadkach określonych w ustawie o ochronnych danych osobowych oraz pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy administrator zamierza je przetwarzać w celach markevngowych lub wobec przekazywania przez administratora danych osobowych innemu administratorowi danych. Dane osobowe są podawane dobrowolnie jednakże bez ich podawania nie jest możliwa realizacja zamówienia. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

6. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym kite24.pl konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu. 

7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego kite24.pl zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym. 

8. Sprzedający nie wymaga od Kupującego złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych. 

9. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod adresem internetowym hdp://www.kite24.pl/ condivons.php oraz w wersji pisemnej w siedzibie firmy Video-Lux W.Chodubski Sp.J. ul Towarowa 9E, 10-416 Olsztyn. 

10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie sklepu internetowego kite24.pl wraz z informacją o dokonanych zmianach. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Sprzedającego od chwili udostępnienia na stronie sklepu internetowego kite24.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Każdorazowo do dokonania zakupów w sklepie internetowym kite24.pl konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacja. 

11. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 18.02.2022r. i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.


Polityka cookies


Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Videolux.pl z siedzibą pod adresem ul. Towarowa 9E, 10-416 Olsztyn.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywac loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Następujące rodzaje plików cookies stosowane są w naszym serwisie:
a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąc na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.